Zum Inhalt wechseln

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
151 Hộ ông Lê Thái Bình Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng W 618072; Thửa 282; tờ BĐ 24 Chờ cấp
152 Hoàn Toán - Trịnh Thị Mỹ Hoa Kiệt bê tông 5.0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AG 747463; Thửa 445; tờ BĐ 7 Chờ cấp
153 Hộ ông Phạm Ngọc Ánh Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng K 160295; Thửa 258; tờ BĐ 11 Chờ cấp
154 Nguyễn Xuân Hùng - Nguyễn Thị Thoa Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AO 068429; Thửa 284; tờ BĐ 11 Chờ cấp
155 Hộ ông Võ Trùng Sơn Kiệt bê tông 5.0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng I 953027; Thửa 51; tờ BĐ 6 Chờ cấp
156 Trần Thị Long Đàm Văn Lễ - 10.5m; vỉa hè 5.0m, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 174701; Thửa 49-B2.1; tờ BĐ KT03/3 Chờ cấp
157 Phạm Thị Thúy Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155934; Thửa 679; tờ BĐ 18 Chờ cấp
158 Nguyễn Duy Thanh Linh - Trần Thị Tuyết Sương Kiệt đất, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412741; Thửa 448; tờ BĐ 24 Cấp mới 1122 20/03/2018
159 Bùi Sỹ Loan - Đặng Thị Nga Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 654929; Thửa 586; tờ BĐ 18 Cấp mới 631/GPXD 02/03/2018
160 Trần Văn Hoàn - Lữ Thị Thu Hà Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179871; Thửa 527; tờ BĐ 10 Cấp mới 632/GPXD 02/03/2018