Ugrás a tartalomhoz

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
61 Đinh Thị Thu Thủy không tên, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 335; Thửa 157; tờ BĐ 46 Cấp mới 335 05/02/2018
62 Lê Thị Phú không tên, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 334; Thửa 19-B03; tờ BĐ 00 Cấp mới 334 04/02/2018
63 Đoàn Thị Một không tên, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 333; Thửa 209; tờ BĐ 32 Cấp mới 333 05/02/2018
64 Nguyễn Thị Bê Không tên, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 315; Thửa 02; tờ BĐ B2.27 Cấp mới 315 02/02/2018
65 Trần Thị Ngọc Dung Không tên, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 297; Thửa 727; tờ BĐ B2.25 Cấp mới 297 01/02/2018
66 Phan Thij Tuyết Không tên, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 68; Thửa 398; tờ BĐ 48 Cấp mới 68 10/01/2018
67 Lê Văn Thành Không tên, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 67; Thửa 19b; tờ BĐ 07 Cấp mới 67 10/01/2018
68 Nguyễn Thị Vinh Không tên, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 66; Thửa 119; tờ BĐ 29 Cấp mới 66 10/01/2018
69 Lê Thị Thanh Thủy Không tên, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 60; Thửa 276; tờ BĐ 7 Cấp mới 60 09/01/2018
70 Phạm Nguyễn Thị Huyền Không tên, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 37; Thửa 21; tờ BĐ 102 Cấp mới 37 08/01/2018