Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
1861 Phan Thị Thanh Vân & Bùi Minh Kiệm QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 366/QĐ-UBND; Thửa 59; tờ BĐ B2-8 Chờ cấp
1862 Đặng Thị Ngọc Lan & Ngô Quang Thái đường QH 7,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BT 878412 + BT 878413; Thửa 256+247; tờ BĐ 38 Chờ cấp
1863 Lê Thị Kiều Chinh & Nguyễn Minh Đức đường BTXM rộng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412715; Thửa 391; tờ BĐ 2 Cấp mới 354/GPXD 07/02/2018
1864 Nguyễn Thị Xuân QH(3,0-7,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 876168; Thửa 54; tờ BĐ 00 Chờ cấp
1865 Phùng Viết Lợi ĐIỀU CHỈNH QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 942267; Thửa 1843; tờ BĐ 11 Cấp mới 1017 16/03/2018
1866 Nguyễn Thị Hồng & Lê Văn Hòa đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 1499/QĐ-UBND; Thửa 34; tờ BĐ B2-4 Chờ cấp
1867 Võ Thị Kim Tuyến & Nguyễn Văn Tục đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 1478/QĐ-UBND; Thửa 23; tờ BĐ B2-1 Chờ cấp
1868 Nguyễn Thị Thanh Vân & Trần Minh Tuấn đường BTXM rộng phía Đông Bắc & đường BTXM rộng phía Đông Nam, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AO 763647; Thửa 603; tờ BĐ 14 Chờ cấp
1869 Phan Thị Lý CẢI TẠO & Trịnh Xuân Âu đường BTXM rộng 6.0m phía Đông Bắc & đường BTXM rộng 3.0m phía Tây Nam, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AM 949810; Thửa 244; tờ BĐ 15 Chờ cấp
1870 Nguyễn Trọng Tài đường BTXM rộng, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179797; Thửa 196; tờ BĐ 19 Chờ cấp
1871 Võ Thị Phương Thảo & Đặng Bá Khánh đường BTXM rộng 2.5, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AC 150771; Thửa 380; tờ BĐ 24 Chờ cấp
1872 Nguyễn Thị Thanh Tâm & Trần Văn Huyền QH(4,5-7,5-4,5), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 233764; Thửa 169; tờ BĐ 132 Chờ cấp
1873 Trần Văn Hoàng QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 654896; Thửa 03; tờ BĐ B2.10 Chờ cấp
1874 Phan Thị Phương & Trần Diện QH Liêm Lạc 19, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 298/QĐ-UBND; Thửa 1154; tờ BĐ B2-32 Chờ cấp
1875 Nguyễn Thị Minh Hiếu ĐIỀU CHỈNH & Trần Thanh Dũng QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412928; Thửa 211; tờ BĐ 96 Chờ cấp
1876 Đỗ Thị Tuyết Mai đường gom dọc đường sắt rộng 5.0m phía Đông Bắc & đường BTXM rộng 2.0m phía Đông Nam, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng SK 521532; Thửa 248; tờ BĐ 08 Chờ cấp
1877 Nguyễn Thị Xuân Trang & Đào Ngọc Phước QH 7,5m vỉa hè 3,5m phía Đông Bắc & đường BTXM rộng 3,0m phía Tây Nam, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 187555; Thửa 111 + 112; tờ BĐ 51 Chờ cấp
1878 Phan Thanh Hoàng đường BTXM rộng 4.0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Đ 164153; Thửa 189; tờ BĐ 15 Chờ cấp
1879 Huỳnh Thị Tường Vân & Đào Ngọc Dư đường QH 7,5m vỉa hè 3,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BR 528721; Thửa 37; tờ BĐ 42 Chờ cấp
1880 Nguyễn Hữu Cảnh QH Nguyễn Thuật, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BA 456649; Thửa 1259; tờ BĐ 5 Chờ cấp
1881 Hộ Nguyễn Hữu Ân QH Nguyễn Thuật, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng W 563432; Thửa 1266; tờ BĐ 5 Chờ cấp
1882 Trần Thị Thu Nhường & Nguyễn Ngọc Thành QH Cao Sơn Pháo, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 669838; Thửa 24; tờ BĐ 9 Chờ cấp
1883 Nguyễn Thị Bích Thủy CẢI TẠO & Trần Văn Thuấn QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AM 607833; Thửa 26-B5; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
1884 Nguyễn Thị Anh Tuyến ĐIỀU CHỈNH & Đỗ Hữu Nhựt QH(4,5-7,5-4,5)m phía Đông Nam & QH(3,0-5,5-3,0)m phía Tây Nam, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BN 189214; Thửa 259; tờ BĐ 43 Chờ cấp
1885 Hà Thị Hồng Xiêm & Trần Thanh Tú đường QH 7,5m vỉa hè 4,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BN 189210; Thửa B2-8-43; tờ BĐ PhuocLy Chờ cấp
1886 Nguyễn Thị Thanh Dung & Ngô Thế Phát đường BTXM rộng 5.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155257; Thửa 384; tờ BĐ 43 Chờ cấp
1887 Nguyễn Thị Minh Tâm QH 7,5m vỉa hè 3,0m phía Tây Nam & QH 5,5m vỉa hè 3,0m phía Tây Bắc, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 942712; Thửa 92; tờ BĐ 38 Chờ cấp
1888 Nguyễn Thị Thu Hường & Nguyễn Xuân Tiến đường BTXM rộng 2.0m phía Đông Bắc & đường BTXM rộng 2.0m phía Đông Nam, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AN 484425; Thửa 123; tờ BĐ 26 Chờ cấp
1889 Hộ Võ Công Bằng đường BTXM rộng 5.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng X 526458; Thửa 1433; tờ BĐ 7 Chờ cấp
1890 Lường Thị Thu & Nguyễn Duy Trung đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 1239/QĐ-UBND; Thửa 16; tờ BĐ B2-2 Chờ cấp