Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
1891 Lê Thị Mỹ Hiền & Nguyễn Ngọc Thống đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 1338/QĐ-UBND; Thửa 38; tờ BĐ B2-3 Chờ cấp
1892 Thái Thị Hoa ĐIỀU CHỈNH & Võ Duy Hưng đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 942260; Thửa 20; tờ BĐ 81 Chờ cấp
1893 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐIỀU CHỈNH & Đặng Văn Trụ QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271699; Thửa 22; tờ BĐ E7 Cấp mới 881 14/03/2018
1894 Trương Thị Hồng Thu CẢI TẠO & Trần Nguyễn Quốc Việt QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 834379; Thửa 16; tờ BĐ E7 Chờ cấp
1895 Nguyễn Thị Hiếu ĐIỀU CHỈNH QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BI 172101; Thửa 188; tờ BĐ 192 Chờ cấp
1896 Lê Thị Thu Vân & Lê Ngọc Minh QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240712; Thửa 101; tờ BĐ 174 Chờ cấp
1897 Nguyễn Lai QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240937; Thửa 16; tờ BĐ 173 Chờ cấp
1898 Lê Quang Hợp ĐIỀU CHỈNH QH(4,5-7,5-4,5)m phía Đông Nam & QH(3,0-5,5-3,0)m phía Đông Bắc, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240227; Thửa 181; tờ BĐ 132 Chờ cấp
1899 Nguyễn Văn Lan QH(4,0-7,5-4,0)m phía Đông Bắc & QH(3,0-5,5-3,0)m phía Đông Nam, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 654906; Thửa 112; tờ BĐ 121 Chờ cấp
1900 Nguyễn Trịnh Anh Khoa QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240017; Thửa 15; tờ BĐ 97 Chờ cấp
1901 Lê Thị Hằng Nga & Lê Văn Thích QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AI 358985; Thửa 746-D6; tờ BĐ KT04/6 Chờ cấp
1902 Hoàng Thị Minh Thanh đường kiệt BTXM rộng 2.5, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 303290; Thửa 19; tờ BĐ 34 Chờ cấp
1903 Trần Thị Kim Thái & Nguyễn Thanh Hồng QH Tôn Đản, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 312231; Thửa 206; tờ BĐ 23 Chờ cấp
1904 Lương Thị Tiền & Huỳnh Liêm đường QH 7,5m vỉa hè 4,5, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412980; Thửa 47; tờ BĐ 68 Chờ cấp
1905 Lê Mậu Tòng đường BTXM rộng 3.0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AE 379794; Thửa 1702; tờ BĐ 11 Chờ cấp
1906 Nguyễn Thị Đông Thanh & Đào Ngọc Trinh đường QH 7,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 829919; Thửa 64; tờ BĐ B2-10 Chờ cấp
1907 Bùi Thị Luyện TẠM (ĐIỀU CHỈNH) & Phạm Hồng Thái đường QH 10,5m vỉa hè 5,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CH 741150; Thửa 389; tờ BĐ 39 Chờ cấp
1908 Hoàng Thị Lan & Hoàng Phi Hùng đường BTXM rộng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AO 068278; Thửa 400; tờ BĐ 03 Chờ cấp
1909 Dương Minh Quang & Nguyễn Hữu Khánh QH Hòa An 5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155113; Thửa 05-B3; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
1910 Nguyễn Thị Thu Hằng đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AG 653959; Thửa 122; tờ BĐ 12 Chờ cấp
1911 Nguyễn Thị Thanh Loan & Nguyễn Thanh Phương đường QH 7,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 942608; Thửa 353; tờ BĐ 33 Chờ cấp
1912 Trần Thị Bích Thu & Nguyễn Thành Trung đường QH 7,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 829914; Thửa 93; tờ BĐ 47 Chờ cấp
1913 Nguyễn Hoàng Bảo đường QH 5,5m vỉa hè 3,0 phía Tây Nam giao đường QH 5,5m vỉa hè 7,5 phía Đông Nam, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 312191; Thửa 15; tờ BĐ C2 Chờ cấp
1914 Lê Trọng Nam & Chu Văn Hoàng đường QH 5,5m vỉa hè 3,0 phía Tây Bắc giao đường QH 5,5m vỉa hè 3,0 phía Đông Bắc, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AI 397443; Thửa 122; tờ BĐ 20 Chờ cấp
1915 Trần Thị Chuyên & Nguyễn Trí Trung QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 312782; Thửa 59; tờ BĐ 00 Chờ cấp
1916 Nguyễn Bình Phương Khánh QH Cồn Dầu 1, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 300/QĐ-UBND; Thửa 57; tờ BĐ B2-15 Chờ cấp
1917 Hồ Thị Thùy Trang TẠM & Nguyễn Thành Tuấn QH(5,0-10,5-5,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 174784; Thửa 127; tờ BĐ 86 Chờ cấp
1918 Hoàng Sơn Bích đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 233723; Thửa 140; tờ BĐ 119 Chờ cấp
1919 Lý Thị Cẩm Trang & Nguyễn Xuân Thọ QH Quách Xân, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 327257; Thửa 99; tờ BĐ 35 Chờ cấp
1920 Nguyễn Đình Sơn CẢI TẠO đường QH 7,5m vỉa hè 3,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BR 528713; Thửa 12; tờ BĐ B2-10 Chờ cấp