Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
2101 Phạm Chương QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 312387; Thửa 33; tờ BĐ B2.18 Cấp mới 1010 16/03/2018
2102 Trần Thị Hạnh & Võ Hoài Việt QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 174587; Thửa 54; tờ BĐ B2.46 Cấp mới 1007 16/03/2018
2103 Phạm Thị Thu & Trà Văn Thành QH(4,5-7,5-4,5) phía Đông Bắc & QH(4,0-7,5-4,0) phía Đông Nam, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 876796; Thửa 120; tờ BĐ 161 Cấp mới 1047 16/03/2018
2104 Đoàn Thị Yến Vi đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 782759; Thửa 39; tờ BĐ 203 Cấp mới 972 16/03/2018
2105 Trần Thanh Nam đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BB 504505; Thửa 02; tờ BĐ 181 Cấp mới 980 16/03/2018
2106 Nguyễn Thị Lệ Hoa & Hồ Văn Cầu QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240628; Thửa 188; tờ BĐ 144 Cấp mới 974 16/03/2018
2107 Nguyễn Thị Trúc & Nguyễn Quang Thuận QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 282731; Thửa 50; tờ BĐ B2.12 Cấp mới 968 16/03/2018
2108 Lê Thị Thanh Nga & Nguyễn Duy Thành QH(5,0-10,5-5,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412450; Thửa 51; tờ BĐ B2.5 Cấp mới 976 16/03/2018
2109 Trần Thị Minh Hiếu & Nguyễn Nam Bình đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BT 878660; Thửa 185; tờ BĐ 17 Cấp mới 932 15/03/2018
2110 Trần Thị Mỹ Dung & Nguyễn Hữu Hải QH(5,0-10,5-5,0), Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 876402; Thửa 617; tờ BĐ D3 Cấp mới 988 16/03/2018
2111 Nguyễn Ngọc Anh QH(3,0-3,75-3,0), Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155334; Thửa 130; tờ BĐ 31 Cấp mới 992 16/03/2018
2112 Lê Thị Thủy & Lê Văn Trường QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155510; Thửa 176; tờ BĐ 53 Cấp mới 989 16/03/2018
2113 Phan Thị Ánh & Nguyễn Lương Bảy đường BTXM rộng 3,5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 282908; Thửa 538; tờ BĐ 09 Cấp mới 990 16/03/2018
2114 Huỳnh Thị Như Lành & Nguyễn Xuân Trường đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BT 878150; Thửa 86; tờ BĐ 16 Cấp mới 991 16/03/2018
2115 Ngô Thị Mỹ Lệ đường BTXM rộng 5,5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng O 710514; Thửa 43; tờ BĐ 05 Chờ cấp
2116 Lê Thị Ngọc Quỳnh SỬA CHỮA & Ngô Tấn Phước đường QH Bình Thái 3, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 303648; Thửa 456; tờ BĐ 6 Chờ cấp
2117 Mai Thị Thanh Tuyết đường BTXM rộng 3,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng W 618459; Thửa 519; tờ BĐ 8 Cấp mới 936 15/03/2018
2118 Ngô Thị Diễm Thúy & Nguyễn Thành Trước đường BTXM rộng 5,5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng W 586242; Thửa 642; tờ BĐ 6 Cấp mới 940 15/03/2018
2119 Ông Thị Lý & Trịnh Quang Sơn đường BTXM rộng 4,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AP 603061; Thửa 677; tờ BĐ 18 Cấp mới 941 15/03/2018
2120 Dương Thị Thu & Tạ Thanh Phương QH(5,0-10,5-5,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 303730; Thửa 13; tờ BĐ B2.14 Cấp mới 773/GPXD 09/03/2018
2121 Lê Nho Ái QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 233688; Thửa 45; tờ BĐ B2.18 Chờ cấp
2122 Nguyễn Thị Diễm đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AC 774326; Thửa D9-82; tờ BĐ 00 Chờ cấp
2123 Phạm Thị Ba SỬA CHỮA QH(5,0-10,5-5,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 834039; Thửa 358; tờ BĐ 00 Chờ cấp
2124 Hứa Thị Kim Liên & Nguyễn Tấn Tiên , Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 048572; Thửa 6; tờ BĐ B1-16 Chờ cấp
2125 Trịnh Thị Hồng & Nguyễn Hữu Thanh QH(4,0-7,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 634110; Thửa 175; tờ BĐ 44 Chờ cấp
2126 Ngô Thị Thu Thủy & Đoàn Vũ Ngọc Hiền QH(4,0-7,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 579521; Thửa 21; tờ BĐ B1-25 Chờ cấp
2127 Võ Thị Minh Hợi & Trần Đình Luyện đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AM 482970; Thửa C2-46; tờ BĐ 00 Chờ cấp
2128 Phan Huỳnh Trâm & Lê Văn Chinh QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 654454; Thửa A1-12; tờ BĐ 00 Chờ cấp
2129 Nguyễn Thị Thanh Thủy & Lê Trường Sơn QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AK 521631; Thửa 61; tờ BĐ 53 Chờ cấp
2130 Lê Thị Kim Tuyến & Phan Công Hiển đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 669042; Thửa 292; tờ BĐ 11 Chờ cấp