Truy cập nội dung luôn

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5701 Đỗ Trần Như Hoàng QH (3,0-7,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 233419; Thửa 14; tờ BĐ B6 Chờ cấp
5702 Nguyễn Thị Thanh Thủy & Đặng Duy Trung Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AM 065987; Thửa 1587; tờ BĐ 5 Chờ cấp
5703 Nguyễn Thị Hiền & Phan Văn Chín Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155110; Thửa 1668; tờ BĐ 06 Chờ cấp
5704 Nguyễn Thị Thanh Huyền & Lê Trần Huy Thịnh QH (3,0-5,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AG 002215; Thửa 12-C7; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
5705 Nguyễn Thị Ngọc Ánh QH (3,0-5,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155677; Thửa 43-LK5; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
5706 Lê Thị Nhi & Trần Thanh Trung QH (3,0-5,5-3,0)m & QH (3,5-7,5-3,5), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng H 01796; Thửa 01-C3; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
5707 Nguyễn Thị Ý Nha & Nguyễn Minh Hải Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AO 763684; Thửa 1178; tờ BĐ 04 Chờ cấp
5708 Bùi Thị Minh Tài & Phùng Văn Minh Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AD 166846; Thửa 515; tờ BĐ 08 Chờ cấp
5709 Bùi Thị Minh Tài & Phùng Văn Minh Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AD 166846; Thửa 515; tờ BĐ 08 Chờ cấp
5710 Hà Thị Hai Nguyễn Tất Thành, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 55228456; Thửa 125; tờ BĐ 8 Chờ cấp
5711 Nguyễn Thị Sáu & Hà Thị Hai & Phạm Thị Thủy & Trương Thị Phượng Trần Cao Văn, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 55221A; Thửa 5; tờ BĐ 4 Chờ cấp
5712 Hà Thị Hai & Hà Triều Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 11223455533211; Thửa 1; tờ BĐ 2 Chờ cấp